صفحه نخست - تحصیل - پزشکی -​​​​​​​ برای اقدام، از کجا شروع کنم؟ 

نام درسضریب
زبان انگلیسی0.1
تاریخ اسپانیا0.1
ادبیات اسپانیایی0.1
ریاضی0.1
زیست0.2
شیمی0.2
homologacion (معدل دیپلم)0.6
........................................................
نمره فاینال از ۱۴